Challenge

ปลูกจิตสำนึก สร้างสังคมที่ดีผ่านแบรนด์

สร้าง Brand Awareness ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในด้าน การเป็นธุรกิจ CSR มอบความรู้ทางการจราจรเพื่อสร้างวินัย การขับรถที่ดี และกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายทำสิ่งดีให้สังคมผ่าน กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกการทำความดีให้สังคมน่าอยู่

Client

Services

Management & Content Development,
Online Campaign, Media Planning and Buying

solution

สร้างภาพจำในเชิงบวก

ส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้วยคอนเทนต์เกี่ยวกับกิจกรรมช่วยเหลือสังคมของโตโยต้า ผ่านทางเฟซบุ๊กเพื่อให้แบรนด์เป็นภาพจำในเชิงบวกของสังคม

Result

คืนคุณค่าสู่สังคม

แบรนด์ได้รับการเข้าถึงมากยิ่งขึ้น มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง มั่นใจได้ว่าคุณประโยชน์และความรู้ส่งเสริมสังคมที่ดีเข้าถึงผู้คนมากมายจากแชร์โพสต์ต่าง ๆ ทางเฟซบุ๊ก CSR Society with Toyata

WORKS

บริการอื่น ๆ